keskiviikko 5. tammikuuta 2011

Näkökulmia oppimiseen ja motivaatioon videopelien avulla

Viimeinkin lopputyö on kasassa. Siitä napsahti sitten koko Metropolia Ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen laitoksen ensimmäinen kiitettävä (5) arvosana suunnilleen kuuteen vuoteen.

Kokonaisuudessaan lopputyön kirjallinen osuus ja ohjelmointi osuutena tehty peli (PolSim = Suomen Poliittinen Simulaattori 1809-1918) löytyvät tästä linkistä.


Näkökulmia oppimiseen ja motivaatioon videopelien avulla

Lopputyössä tarkastellaan teorioiden ja näkökulmien pohjalta toteutuvaa ja käytännöllistä oppimista ja motivaatiota teoriana, prosessina ja käytännöllisenä hyötynä interaktiivisten laitteiden ja videopelien avustamana. Tärkeimmät teoriat ovat erilaiset peliteoriat, leikkiteoriat, motivaatioteoriat, moderni psykologia, semiotiikka, pedagogiikka ja historiakulttuuriset teoriat.

Lopputyön ohessa tehty kokeellinen opetuksellinen peli PolSim toimii teorioiden käytännön havainnollistamisen välineenä, jonka avulla eri teorioita voidaan yrittää tehdä toteen myös useissa eri ohjelmoinnin vaiheissa, kuten suunnittelussa, toteutuksessa, tutkimuksessa, markkinoinnissa ja kehittämisessä. Lopputyö etenee kokoavasti. Määrittelen ensiksi määritelmän peleille ja pelaamiselle. Pelimääritelmien pohjalta yhdistetään pelit pelaamisen psykologisiin tarkastelutapoihin. Erityisen merkittäviä tekijöitä oppimisessa ovat oppijan motivaatio sekä tavat opettaa sisältöä oppijoille.

Erityisesti Huizingan leikkiteorioiden pohjalta löytyy yhteys motivaatioteorioihin ja korkean motivaation tasoihin. Leikillisyys osoittautuu tärkeäksi elementiksi, minkä vuoksi videopelaaminen voi olla sekä hyvin motivoivaa että parantaa oppimista huomattavasti. Semiotiikan, historiakulttuurin, leikkiteorioiden ja pedagogiikan avulla sisällön oppimisen eri muodot tuodaan esille kaikessa rikkaudessaan.

Semiotiikan näkökulmasta voidaan todeta klassisen akateemisen kouluissa käytetyn opetusmetodiikan olevan näihin verrattuna ajastaan jäljessä ja tehotonta. Katsaus interaktiivisen median ja videopelaamisen hyödyntämisessä Suomessa ja maailmalla toteaa kehityksen olevan väistämätön tulevaisuuden opetusmuodoissa, vaikkakin toisaalta vielä käytännöllisesti lapsen kengissä.

-----------------------------

In English


Thesis observes learning and motivation aided by interactive media and videogames as a theory, process and practical application through different theories and views. The main theories are game theory, play theory, motivation theory, modern psychology, semiotics, pedagogy, and historical-cultural theories.

The created experimental videogame PolSim works as testing ground and practical application for these different theories in numerous software development stages like programming, planning, research and marketing. The thesis first defines the boundaries for what this thesis regards as playing and games, and through this they are observed in varied psychological views. The two main points in learning can be seen to manifest in motivation and the output of learnable content.

Especially Huizinga’s play theories are proven to have a connection with motivation theories and high-level motivation. ‘Child’s play’ is seen to be the most fundamental element in videogames which can in turn be highly motivating and increase learning dramatically.

With semiotics, history culture, play theories and pedagogy the varied ways of learning are unconcealed and especially through semiotics the whole valued academic way of teaching is challenged. At the end, the brief notion on current events and future in practical application of interactive media and video gaming states that the progress in educational application is inevitable, although the current practice is highly undeveloped.